Harbi Sponsor

DÜKKANININ POSTERİNİ OLUŞTUR

Avantajlı Dükkan üyesi esnaflarımız kendi dükkanına özel Beyaz’lı posterini kolayca oluşturuyor, daha fazla müşteriye ulaşıyor.

Beyazıt image
HATALI KOD TEKRAR DENEYİN

AVANTAJLI DÜKKAN POSTER KULLANIM KOŞULLARI

GENEL AÇIKLAMALAR

İşbu Kullanım Koşulları www.avantajlidukkan.com üzerinden Vodafone tarafından sunulacak hizmetlere yönelik Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ve hizmetten faydalanan Esnaf’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

www.avantajlidukkan.com Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’nin hazırladığı bir web sitesidir. Bu web sitesi ile Esnaflar, hiçbir ücret ödemeden sınırları ve formatı Vodafone tarafından belirlenmiş Avantajlı Dükkan görsellerinden aşağıda sayılan sınırlar ile bağlı kalmak şartı ile kendi görselini oluşturabilecek ve hatıra olarak kullanabilecektir.

TANIMLAR

Vodafone: Vodafone Telekomünikasyon Anonim Şirketi’dir.

Esnaf: Site aracılığı ile sunulan hizmetlerden faydalanabilmek amacı ile, işbu Kullanım Koşulları’nı kabul ve taahhüt eden Vodafone abonesi esnaftır.

Avantajlı Dükkan Web Sitesi ( “Site”): www.avantajlidukkan.com sitesidir.

Hizmet: Site aracılığı ile Vodafone tarafından belirlenmiş Avantajlı Dükkan görselleri kullanılarak, aşağıda sayılan sınırlara bağlı kalmak şartı ile Esnaf’ın kendi görselini oluşturabileceği hizmetlerdir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Site’ de bulunan sayfa ekranları, bilgi, her türlü içerik, tema ve materyallerin ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Vodafone'a ve/veya Vodafone ile sözleşmesi olan üçüncü kişilere aittir. Oluşturulan görseller Esnaf tarafından reklam aracı olarak basılamaz, paylaşılamaz veya kullanılamaz. Site’nin içerdiği bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent ve/veya diğer tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Vodafone adına saklıdır. Bu bağlamda, hiçbir açık veya imalı, tam ya da basit ruhsat-lisans verilmemektedir.

Site’deki hiçbir husus değiştirilemez. Aksi hal, fikri ve sınai mülkiyet mevzuatına göre hukuki ve cezai işlem gerektirebilecektir. Vodafone'nun yazılı izni alınmadığı sürece, Site’nin amaçlanandan başka şekillerdeki kullanımı yasaktır. Hiç kimse, önceden Vodafone'nun yazılı iznini almadıkça, Site’nin belli bir kısmını başka bir web sitesinde kullanamaz veya başka bir web sitesine bağlantı kuramaz.

Vodafone ve Vodafone logosu ile markalaştırılmış hizmet ve ürünler bir bütün olarak, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'nin tescilli markası olup, Vodafone'a ait tüm haklar Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'de saklıdır. Vodafone tescilli markası logo veya marka adı, izinsiz kullanılamaz veya çoğaltılamaz;, alan adı ve benzeri uzantılı alan ve alt alan adları da hiçbir şekilde kullanılamaz.

I.HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

1.1 Hizmet vasıtası ile oluşturacağım görseli reklam veya afiş olarak ticari amaçlarımı tanıtmak için kullanmayacağımı, hatıra amaçlı olarak muhafaza edebileceğimi, Avantajlı Dükkan markası ve/veya diğer marka ve söylemleri ve firgürlerin yalnızca Vodafone tarafından izin verilen boyutta kullanabileceğimi,

1.2 Hizmet doğrultusunda oluşturacağım tüm görsele ekleyeceğim görsel veya bilgiden hatıra amaçlı olsa dahi bizzat sorumlu olduğumu, başka kişi ve kurumların marka haklarına tecavüz teşkil eden eylemleri yapmayacağımı, Hizmet / Avantajlı Dükkan markası ve veya diğer Vodafone marka ve söylemleri ile kullanacağım unvanımın ve markaların veya diğer fikri mülkiyete konu hakların tamamen tarafıma ait olduğunu, Vodafone’un belirtilen nedenlerden kaynaklanan herhangi bir hukuki ihtilaftan ari olduğunu ve olası tüm ihtilaflardan tarafımın bizzat sorumlu olacağını zira Vodafone tarafından fikri mülkiyete haklarına aykırı kullanımlarım ve eylemlerimin bilinmesinin mümkün olmadığını bu sebeple Vodafone’a hiçbir sorumluluk atfedilemeyeceğini bildiğimi,

1.3 Üçüncü kişiler ile yaptığım sözleşme ve kampanya içeriğinin hizmete konu etmeyeceğimi ve bu şekilde belirlenen sınır dışında kullanmayacağımı, Avantajlı Dükkan markası ve/ veya diğer Vodafone marka ve söylemleri ile birleştirmeyeceğimi, Site’ye taşımayacağımı veya haksız rekabet sonucunu doğuracak faaliyetlerde bulunmayacağımı, aksi halde meydana gelecek tüm hukuki sorumluluğun sadece tarafıma ait olduğunu ve Vodafone’un olası tüm zararlarını ödeyeceğimi,

1.4 Vodafone’un önceden yazılı iznini almaksızın işbu hak ve yükümlülüklerimi üçüncü kişilere devredemeyeceğimi, üçüncü kişileri herhangi bir sebeple işbu Kullanım Koşulları ve dolayısıyla Hizmet’e ortak edemeyeceğimi, haklarımı kullandıramayacağımı bildiğimi, aksi takdirde ise Vodafone’un olası tüm zararlarını tazmin edeceğimi,

1.5 Site’ye erişim ve kullanım amacı ile belirleyeceğim şifrelerin gizliliğini ve güvenliğini sağlayacağımı, söz konusu şifreleri üçüncü kişilere devretmeyeceğimi, kullandırmayacağımı ve işbu maddede belirtilen amaçlar dışında kullanmayacağımı ve yetkisi olmayan kişiler tarafından sözkonusu şifrelerin kullanılması ve/veya verilen amaç dışında kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek tüm zararlara ilişkin sorumluluğun tarafıma ait olacağını, Site’ye yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanıldığını veya şifrelerin başkalarının eline geçtiğini öğrendiğim veya şüphelendiğimde bu durumu derhal Vodafone’a bildireceğimi, bu gibi durumlarda Vodafone’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını, Site’ye erişimin diğer GSM operatörlerine ait altyapılar üzerinden gerçekleştirilmesi halinde de işbu maddede sayılan koşulların tümüyle geçerli olacağını ve bahsi geçen altyapıların kullanım koşullarından Vodafone’un sorumlu olmadığını kabul ettiğimi,

1.6 Site ve Servis kapsamındaki uygulamalara ilişkin kopyalama, satış, tersine mühendislik çalışmaları vb. hiçbir faaliyette bulunmayacağımı,

1.7 Vodafone’un çalışma imkânlarının kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt vb. veya hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar gibi Vodafone’un kontrolünde olmayan haller işbu Taahhütname konusu edimlerin yerine getirilmesini etkiledikleri ölçüde Vodafone için mücbir sebep sayılır. İşletme arızaları veya bakım-onarım çalışmaları sonucu oluşacak geçici hizmet kesintilerinden veya Servis altyapısından veya işbu maddede tanımlı mücbir sebeplerden kaynaklanan durumlardan Vodafone’un sorumlu olmayacağını,

1.8 İşbu Kullanım Koşulları kapsamındaki yükümlülüklerimi yerine getirmemem/ihlal etmem dolayısıyla oluşabilecek zararlardan Vodafone’un hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, bu sebeple Vodafone’un ve/veya 3. Kişi/kurumların zararlarını talep halinde tazmin ile yükümlü olduğumu bildiğimi,

1.9 Site aracılığı ile yükleyeceğim içerik; hatıra amaçlı olarak kullanım yapma iznim olmasına karşın Vodafone tarafından yalnızca maddi / imla hataları düzeltilebilecek, genel ahlaka, adaba aykırı ifadeler reddedilebilecektir. Belirtilen hususun dışında Vodafone tarafından içeriğe, fikri mülkiyet haklarına ilişkin herhangi bir denetim yapılmayacak/yapılamayacak olup, söz konusu nedenle Site’ye yüklediğim içeriğe ilişkin tüm fikri mülkiyet haklarına, özellikle marka ve/veya telif haklarına sahip olduğumu, hukuki ihtilafa sebep olabilecek veya suç unsuru içerebilecek bir içerik yüklemem halinde, içeriğin kısmen veya tamamen kaldırılabileceğiniVodafone’un bu sebeple uğradığı tüm zararı tazmin edeceğimi,

1.10 Vodafone tarafından Hizmet’in herhangi bir zamanda durdulabileceğini, kısmen veya tamamen kaldırılabileceğini veya tarafımca alınan Hizmet’in durdurulabileceğini, kısmen veya tamamen kaldırılabileceğini bildiğimi ve kabul ettiğimi,

1.11 İşbu Kullanım Koşulları’nın ifası ve işbu Kullanım Koşulları kapsamında meydana gelecek ihtilaf hallinde, İstanbul Mahkemelerin ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu,

Yukarıda belirtilen tüm şartları okuduğumu, anladığımı, tarafıma ait tüm yükümlülüklere eksiksiz ve zamanında uyacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.